WYSIWYG Web Builder
    Фирма "Тийм Консулт" ООД - гр. София е вече много години на българския пазар, притежава обучени експерти с над 15 годишен практически опит и съответната квалификация, работи и си партнира с български и чуждестранни международно признати акредитирани сертификационни тела. Специализирана е в изграждане, обучение (вкл. за вътрешни одитори), внедряване, съдействие при вътрешни и външни одити и дългосрочно поддържане на системи за управление по стандарти, спецификации, добри практики и системи.
ТИЙМ КОНСУЛТ ООД - СОФИЯ
The company "Team Consult" Ltd. - Sofia has been on the Bulgarian market for many years, has trained experts with over 15 years of practical experience and relevant qualifications, works and partners with Bulgarian and foreign internationally recognized accredited certification bodies. It specializes in building, training (including for internal auditors), implementation, assistance in internal and external audits and long-term maintenance of management systems according to standards, specifications, good practices and systems.
TEAM CONSULT LTD. - SOFIA
Copyright © 2021 by "Team Consult"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: megi@team-consult.biz