Предлагаме на нашите клиенти първоначална оценка на състоянието и подготовка на план за изграждане на системата. Участваме активно при изграждането на системата, като разчитаме на постоянно и целенасочено съдействие от клиента. Съдействаме до окончателното получаване на сертификата. При необходимост можем да участваме и при надзорни одити. По споразумение изграждаме системи и по други схеми и стандарти - ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, ISO 27001 и др.

We offer our clients an initial assessment of the condition and preparation of a plan for building the management system. We actively participate in the construction of the system, relying on constant and targeted assistance from the client. We assist until the final approval of the certificate. If necessary, we also could participate in surveillance audits. By agreement we build systems according to other schemes and standards - ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, ISO 27001 and others.

WYSIWYG Web Builder
   
ТИЙМ КОНСУЛТ ООД - СОФИЯ
TEAM CONSULT LTD. - SOFIA
Системи за управление на качеството
ISO 9001


Quality management systems
ISO 9001
  
Системи за управление на дейностите по отношение на околна среда
ISO 14001

Environmental management systems
ISO 14001

Системи за управление на здраве и безопасност при работа ISO 45001


Occupational, health and safety management systems
ISO 45001

Copyright © 2021 by "Team Consult"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: megi@team-consult.biz